I. Kuadri i përgjithshëm

Çështja e përgjegjësisë për publikimet online të komenteve që cenojnë nderin, personalitetin ose reputacionin e personit shtrohet gjithmonë e më shumë me masivizimin e mjeteve të komunikimit dixhital. Sot stimulohet në mënyrë të vazhdueshme përdorimi i tekonologjive të informacionit si një mjet për të komunikuar dhe shpërndarë informacione në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më efikase. Kjo situatë faktike është ndjekur nga përpjekje të vazhdueshme nga ana e ligjvënësit për t’u përshtatur dhe për të vënë rregull në një zonë që edhe në vende më të zhvilluara është konsideruar deri vonë si një zonë ku mungonte e drejta. Kështu, është votuar Ligji nr. 9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike”, i ndryshuar si dhe Ligji nr. 10128, datë 11.5.2009 “Për tregtinë elektronike”, i ndryshuar. Gjithashtu, së fundi është miratuar dhe Ligji nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”.

Continue reading