Vitet e fundit Shqipëria nuk është më spektatore e zhvillimeve teknologjike dhe inovacionit në përgjithësi. Ajo po bëhet gjithmonë e më shumë një aktore. Sigurisht, roli i saj është dhe do të mbetet modest edhe në të ardhmen. Megjithatë, vullneti i krijuesve të rinj dhe dëshira e bizneseve nuk mungon për ta kthyer Shqipërinë në një vend ku inovacioni të jetë kudo i pranishëm. Një zhvillim dhe ndryshim i tillë i rolit të vendit tonë, duhet të shoqërohet me njohuri të mira në fushën e të drejtës së teknologjive të informacionit, të drejtës së autorit në botën dixhitale, pra të të drejtës së krijimit intelektual në përgjithësi.

juritek.al synon të sjellë kontributin e tij modest në këto fusha. Nëpërmjet rubrikave të saj, kjo faqe do të sjellë të rejat e zhvillimeve me karakter juridik në fushën e të drejtave të krijimit intelektual të inovacionit, duke u fokusuar në pasqyrimin e doktrinës dhe vendimeve gjyqësore të huaja, pa anashkaluar praktikën juridike në Shqipëri në këto fusha.

Lexim të mbarë!

Over the last years, Albania has been playing an active part in the innovation sector. Of course, its role is and will remain modest in the future. However, the desire of young developers and creators as well as the proactive approach of businesses, are leading Albania towards the new path of technological innovation.

Such development needs to be supported by good legal knowledge in the field of information technology, innovation and intellectual property law.

juritek.al aims at bringing its modest contribution in these fields of law. This website will bring news on legal developments in the field of intellectual property and technological innovation rights. Decisions of ECJ as well as other relevant international and foreign courts will also be discussed and analyzed. Contributors and collaborators to this website are more than welcome.

Enjoy!

juritek.al