Juritek.

e drejta e krijimeve intelektuale dhe inovacionit

Në fund shtatori të këtij viti, Netflix do të publikojë një përshtatje audiovizuale të veprave të shkrimtares amerikane Nancy Springer, e cila, bazuar në veprat e Sir Arthur Conan Doyle mbi aventurat e Sherlock Holmes-it, ka imagjinuar një personazh të ri, Enola Holmes, motra e detektivit të famshëm (Enola Holmes Mysteries), që është dhe personazhja […]

Shërbimi Voice over Internet Protocol (VoIP) është një shërbim telefonie nëpërmjet Internetit. Metoda VoIP lejon kalimin e sinjaleve analoge telefonike (ose ndryshe, telefonia fikse normale, që funksionon jashtë rrjeteve të internetit) në sinjale digjitale që mund të transmetohen nëpërmjet internetit. Cili është qëllimi i kësaj teknologjie? Së pari, kjo lloj metode bën të mundur komunikimin […]

Cila është përgjegjësia e ofruesve të content sharing, si për shembull Facebook në raport me veprat e mbrojtura nga e drejta e autorit. Vendimi më poshtë i Gjykatës se Drejtësisë të BE-së (Sabam vs. Netlog NV) hedh dritë mbi një situatë që tashmë gjen zgjidhje me direktivën e vitit 2016, miratuar së fundi që ndryshon […]

Prania e kontratave në largësi në shkëmbimet tregtare në Shqipëri është tashmë e konsoliduar. Shqipëria ka kuadrin ligjor të përshtatshëm që rregullon këto kontrata (Kodi Civil, Ligji për tregtinë elektronike, Ligji për Mbrojtjen e konsumatori si dhe VKM për kontratat në largësi). Sigurisht, përshtatshmëria e kuadrit ligjor do të duket më qartë kur dispozitat ligjore […]