e drejta e krijimeve intelektuale dhe inovacionit

Category: Opinione (Page 1 of 2)

Saktësime të GjEDNJ-së në lidhje me përgjegjësinë e komenteve online

Më datë 2 shtator 2021, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (GjEDNj) dha një vendim të rëndësishëm në lidhje me përgjegjësinë e komenteve online të bëra në llogaritë (account) e personave të regjistruar në platformat e mëdha të rrjeteve sociale. Konkretisht, GjEDNj u shpreh se dënimi i një politikani për shkak se nuk kishte marrë masat për të fshirë komente që nxisnin urrejtjen racore, në vijim të postimit të tij, nuk përbën shkelje të nenit 10 të Konventës (Vendimi Sanchez kundër Francës). Detajet e këtij vendimi do të analizohen në një postim tjetër (pa lënë mënjanë mendimin e pakicës), por për momentin vlen të theksohet ideja se edhe mbajtësi një llogarie të hapur në një rrjet social është përgjegjës për përmbajtjen informacionale të shprehur në formën e komenteve, nën postimet e tij. Me anë të këtij vendimi, edhe individët që kanë një llogari në këto rrjete sociale kthehen në aktorë të mirëfilltë të rrjetit, me përgjegjësi si në rrafshin civil ashtu dhe në atë penal: me kusht që të ketë bazë ligjore të mjaftueshme dhe të qartë, gjë që nuk është ende rasti i Shqipërisë.

Continue reading

Saliu, Blinkeni dhe avokati francez

Situata politike e krijuar nga padia, që mesa duket është dorëzuar tashmë, nuk është objekt i këtij artikulli. Morëm shkas nga kjo betejë ligjore, që tingëllon më shumë politike sesa juridike, për të trajtuar disa çështje në lidhje me kompetencën juridiksionale në rastin e shkeljeve të pretenduara të kryera në internet. Megjithatë, për të hedhur pak dritë mbi rastin konkret, gjithmonë në aspektin juridik duke patur parasysh kompleksitetin e çështjes dhe shanset deri diku të dobëta të suksesit të kësaj padie, do të trajtohet vetëm çështja e kompetencës juridiksionale vetëm në kuadër të ligjit francez si dhe vetëm në rrafshin penal.

Continue reading

I huaji (gabimisht) armik

Ligji 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to” ka përafruar legjislacionin tonë me të drejtën evropiane. Afërmendsh, ky ligj i nënshtrohet parimeve bazë të traktateve dhe konventave, në të cilat Shqipëria është palë, në mënyrë të vecantë, Konventës së Bernës.

Në Ligjin 35/2016 parashikohet efekti mbrojtës që do të ketë ai mbi veprat, qofshin ato shqiptare apo të huaja. Në kuadër të këtyre të fundit, Ligji 35/2016 parashikon se dispozitat e tij zbatohen për veprat “(iii) që janë shfaqur për publikun në Shqipëri ose janë shfaqur për publikun në një vend tjetër dhe brenda 30 ditëve, janë shfaqur në Shqipëri[1] dhe (iv) të autorëve të huaj, të shfaqura për herë të parë në vendin e tyre ose në një vend të tretë dhe brenda 30 ditëve, të jenë shfaqur në Shqipëri.” Këto dispozita bien në kundërshtimin me parimin e trajtimit kombëtar të parashikuar në Konventën e Bernës, ku Shqipëria është palë dhe janë diskriminuese, në mënyrë të pajustifikuar, për autorët e huaj.[2] Continue reading

Author’s Contract in the Albanian Law

The relation between the author and his artistic creation is very specific and a strong one. Such relation defies any property and affective connection that an individual may have with an object (Caron, 2011, 25). Copyright constitutes precisely the legal embodiment of the author’s intimate relationship with his/her work. The set of legal copyright provisions gives to the author of the work the right to defend the work and eventually the right to exploit it by entering into agreements with interested parties. In this context, the author, through legal provisions and international conventions duly ratified by Albania, enjoys a relevant legal arsenal in order to defend his artistic works so that such works may have a live of its own (Vivant & Bruguière 2009, 23). One of these legal measures is of course the contract, which in legal doctrine is known as the author’s contract. Continue reading

Aspects juridiques de la communication des œuvres audiovisuelles

Le statut de candidat potentiel à l’Union Européenne a été reconnu à l’Albanie en 2020. Les obligations qui découlent de ce pas important qui a été entrepris par l’Albanie sont énormes. Certaines de ces obligations que tous potentiels candidats a envers l’UE ont déjà commencées à être exécutées par les différents gouvernements albanais. Le plus important est bien sur la transposition du droit européen en droit interne. Ainsi, en ce qui concerne le droit d’auteur, l’Albanie s’est munie en 2016 d’une loi portant sur le droit d’auteur et les droits voisins. Le législateur a, d’emblée signifié que les principales directives couvrant la matière ont été transposées, par exemple les directives 2016/116/CE, 2004/48/CE, 2001/29/CE et 93/83/CEE, entre autres. De ce fait, l’Albanie s’est rapprochée des règlementations européennes en la matière et plus spécifiquement en ce qui concerne la communication au public des œuvres. Cela dit, certaines spécificités peuvent être entrevues en ce qui concerne la communication des œuvres audiovisuelles, en ce sens que dans pour genre d’œuvres et les contrats qui portent sur elle, des spécificités locales peuvent exister. De plus, nous ne pouvons laisser de côté le fait que le droit européen est changeant et s’adapte aux changements technologiques, et par conséquent, nous devons parler aussi de la Directive 2019/790, qui change la donne en matière de droit de propriété sur l’œuvre. Continue reading

Komunikimet e veprës drejt publikut të izoluar

Qëllimi i këtij artikulli është të përshkruajë shkurtimisht nga pikëpamja teknike dhe juridike komunikimin publik të veprës, duke u përqëndruar në veprat audiovizuale.

Termi komunikim në publik ka hyrë gjerësisht në fjalorin juridik të të drejtave të autorit me Direktivën 2001/29.[1] Nga pikëpamja juridike e harmonizimit të të drejtës europiane, komunikimi në publik fitoi përfundimisht rëndësinë që ka sot me anë të jurisprudencës së Gjykatës së Drejtësisë të BE-së.[2]

Komunikimi në publik njihet gjithashtu me termin përcjellje [e veprës] në publik[3]. Nuk mund të thuhet se ky term është i pasaktë apo më pak i saktë se termi komunikim në publik, madje ato mund të jenë dhe identikë. Kështu, me termin përcjellje në publik kuptohet çdo mënyrë e paraqitjes së veprës te publiku, që mund të jetë shfaqja, transmetimi, ritransmetimi e kështu me radhë.[4] Konkretisht, përcjellja do të ketë kuptimin e çuarjes, dërgimit ose paraqitjes ose vënien në dispozicion të veprës në publik: termi “komunikim” i përfshin të gjitha këto raste. Pavarësisht termit të përdorur, pra komunikim ose përcjellje, për të dyja rastet, do të vihet theksi tek publiku (dhe paraqitja e veprës tek ai) dhe jo tek kopja e veprës dhe shumëfishimi i saj, që lidhet me konceptin e riprodhimit të veprës. Continue reading

Disa çështje të tjera rreth ligjit antishpifje (në pritje të Venecias)

Ligji “Për ndryshimin e Ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Shqipëri” (“Ligji anti-shpifje”), pasi u votua në Kuvend, u kthye për rishqyrtim nga Presidenti. Më tej, Kuvendi nuk e rrëzoi dekretin e Presidentit, me arsyetimin se do të pritej mendimi i Komisionit të Venecias në lidhje me të. Për pasojë, ky ligj është bllokuar në “purgator”, as mes nesh as mbi ne. Continue reading

Parandalimi i shkeljeve të të drejtës së autorit në mjedisin dixhital


Ligji shqiptar mbi të drejtat e autorit ka hyrë në fuqi në tetor 2016. Ligji përafron direktivat kryesore të BE-së lidhur me të drejtat e autorit, ndër të cilat, kryesoret janë Direktiva 2001/29[1], Direktiva 2004/48[2], Direktiva 2009/24[3] dhe Direktiva 2014/26[4].

Një nga objektivat e ligjvënësit ka qenë sigurimi i një niveli të lartë mbrojtjeje për veprat. Në këtë kuadër, ligji i ka dhënë shprehimisht gjykatës mekanizma më të thelluar proceduralë, në mënyrë që jo vetëm të shprehet në mënyrë më të plotë në lidhje me pretendimet për shkelje të mundshme të të drejtës së autorit, por edhe t’i përgjigjet masave urgjente, siç është parandalimi ose pezullimi i ndonjë shkelje para shqyrtimit në thelb të çështjes. Me fjalë të tjera, ligji për të drejtat e autorit, nëpërmjet harmonizimit të tij me direktivat që përmendëm më sipër, në mënyrë të veçantë të asaj të vitit 2004, detajon më tej rregullat e përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile të Shqipërisë në lidhje me masat paraprake për sigurimin e padisë në fushën e të drejtës së autorit. Masat, të përshkruara më poshtë, janë të rëndësishme në shumë aspekte, veçanërisht në rastet e shkeljes së të drejtës së autorit në internet.

Continue reading

Në lidhje me përgjegjësinë e publikimeve të komenteve online

I. Kuadri i përgjithshëm

Çështja e përgjegjësisë për publikimet online të komenteve që cenojnë nderin, personalitetin ose reputacionin e personit shtrohet gjithmonë e më shumë me masivizimin e mjeteve të komunikimit dixhital. Sot stimulohet në mënyrë të vazhdueshme përdorimi i tekonologjive të informacionit si një mjet për të komunikuar dhe shpërndarë informacione në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më efikase. Kjo situatë faktike është ndjekur nga përpjekje të vazhdueshme nga ana e ligjvënësit për t’u përshtatur dhe për të vënë rregull në një zonë që edhe në vende më të zhvilluara është konsideruar deri vonë si një zonë ku mungonte e drejta. Kështu, është votuar Ligji nr. 9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike”, i ndryshuar si dhe Ligji nr. 10128, datë 11.5.2009 “Për tregtinë elektronike”, i ndryshuar. Gjithashtu, së fundi është miratuar dhe Ligji nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”.

Continue reading
« Older posts

© 2021 Juritek

Theme by Anders NorenUp ↑